Üyelik SözleşmesiTaraflara) Gıdaser internet sitesi (bonservis.com) ve aynı siteye erişim sağlayan Bonservis mobil uygulamasının faaliyetlerini yürüten Ayazağa Kemerburgaz Cad. No:45 34398 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim. (Bundan böyle “Gıdaser” olarak anılacaktır).b) Gıdaser internet sitesine (bonservis.com) site üzerinden veya Gıdaser mobil uygulaması üzerinden üye olan internet kullanıcısı ("Üye") Sözleşmenin Konusu Gıdaser’in satışa arz ettiği mal ve ürünlerin elektronik ortamda ve mesafeli satış kurallarına göre satışının yapılacağı ve Gıdaser’in sahip olduğu internet sitesi …www.bonservis.com… veya aynı siteye erişim sağlayan Bonservis mobil uygulamasının kullanılması, 
bu site ve uygulamadan faydalanma şartlarının belirlenmesidir. (söz konusu internet sitesi ve Bonservis mobil uygulaması birlikte “WebSitesi”) olarak anılacaktır.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri3.1 Gıdaser’in hak ve yükümlülükleri
3.1.2 WebSitesi’ne ilişkin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı Gıdaser’in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.3.1.3 Gıdaser tarafından WebSitesi’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.3.1.4 Gıdaser kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Gıdaser, üyenin WebSitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.3.1.5 Gıdaser, üyenin kişisel bilgilerini yetkili resmi mercilerin talebine binaen resmi mercilere iletebilecek ve yasal mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.3.1.6 Gıdaser web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Gıdaser web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.3.1.7 Gıdaser, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Gıdaser web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.3.1.8 Gıdaser, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.3.2 Üye’nin hak ve yükümlülükleri3.2.1 Üye, WebSitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle Gıdaser'nın uğrayacağı zararları tazmin ile mükellef olduğunu beyan ve taahhüt eder.3.2.2 Üye, WebSitesi’ne üye olurken temin etmiş olduğu adres ve diğer iletişim bilgilerinin Websitesi üzerinden yapacağı her türlü alışveriş ve satış sözleşmesinde ALICI’ya ait adres ve iletişim bilgisi olarak aktarılmasına ve geçerli adres ve iletişim bilgisi olarak kullanılmasına muvafakat eder.3.2.3 Üye, Gıdaser tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Gıdaser'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Gıdaser'nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.3.2.4 Üye, Websitesi üzerinden yapacağı alışverişlerde malın doğru kişiye teslim edilmesini güvence altına alınmak için Üye’nin belirttiği cep telefonuna gönderilecek olan 4 haneli işlem kodunu veya maili gizli tutmayı ve sadece satın aldığı malı kendisi adına teslim almak üzere yetkilendirdiği kişi ile paylaşmayı kabul ve taahhüt eder. Üye, söz konusu işlem kodunu mağaza personeline beyan edip ürünü teslim almaya gelen kişilerin ürünleri kendisi adına teslim almaya yetkili olduğunu ve bu şekilde yapılan teslimatın kendisine yapılmış sayılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.3.2.5 Üye, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Gıdaser’in sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.3.2.6 Üye, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Üye’ye aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.3.2.7 Üye ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Üye’ye tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Gıdaser , kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Üye’den talep edebilir. Üye’nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Gıdaser, siparişi iptal etme hakkını haizdir.Üye, aşağıdaki sözleşmelerde cayma- iade hakkını kullanamaz:3.2.7 a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Gıdaser’in kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.3.2.7 b) Üye’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.3.2.7 c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.3.2.7 ç) Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.3.2.7 d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.3.2.7 e) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.3.2.7 f) Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, Gıdaser’in düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi.3.2.8 Üye WebSitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.3.2.9 Üye, başkalarının WebSitesi üzerinden temin edilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.3.2.10 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.3.2.11 Üye, Websitesinde kendisine tanınacak olan alanlarda beyan edeceği görüş ve hizmet kalitesine ilişkin kanaatlerinin, üçüncü kişilerin manevi hakları ile fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesine dikkat etmekle mükellef olup, buna aykırı kullanımların hukuki ve cezai sorumluluğunun münhasıran kendisine ait olacağını kabul beyan ve taahhüt eder.3.3 Üye ile elektronik iletişime geçilmesi, Kişisel verilerin işlenmesi, paylaşılması ve silinmesi07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; Gıdaser ile gerek iş ilişkisi gerek müşteri iletişimi kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (isim, soyisim, cep telefon numaraları, doğum tarihi, adres bilgileri, cinsiyet, alışveriş bilgileri gibi) ile özel nitelikli kişisel verileriniz (sendika/dernek/vakıf üyeliklerine ilişkin bilgiler, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, cinsel hayat, biyometrik veri ve sağlık durumunuza ilişkin bilgiler gibi) Gıdaser tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak 3. kişilerle paylaşılacak, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.3.3.1 Websitesi’ne üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Gıdaser veya iştiraki olan şirketler tarafından Gıdaser’in faaliyet alanın olan perakende ticaret kapsamında kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye ayrıca aksini bildirmediği yahut gönderilecek iletilerde tanınacak olan çıkma hakkını kullanmadığı sürece Gıdaser veya iştiraklerinin kendisi ile üyelik formunda belirttiği elektronik posta, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.3.3.2 Üye, Websitesi’ne üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.3.3.3 Üye, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, Gıdaser iştirakleri ile paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisi ile iletişime geçilmesi nedeniyle herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Gıdaser ve iştiraklerini sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Gıdaser’nın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebileceği gibi, Websitesinde yer alan “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilir veya kendisine gönderilen iletilerde sağlanacak olan çıkma hakkını kullanarak da bu iletişime son verebilecektir.3.3.4 Üyeliğin son bulması halinde Üye aksini bildirmediği sürece kişisel verileri en fazla bir yıl boyunca muhafaza edilecek olup, akabinde otomatik olarak silinecektir.Sözleşmenin Feshi, Üyeliğin Askıya Alınması4.1 İşbu sözleşme Üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Gıdaser tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Gıdaser üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Gıdaser'in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini askıya alma, silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Gıdaser'in hiçbir sorumluluğu yoktur.4.2 Buna mukabil Üye’de her zaman üyeliğin iptalini ve Gıdaser nezdindeki tüm elektronik kayıtların silinmesini talep ederek işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir. Ancak bu durumda üye, Websitesi kanalıyla alışveriş yapma olanağını kaybeder.Delil SözleşmesiTaraflar, Gıdaser'e ait tüm belge ve bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.Mücbir Sebep HalleriGıdaser, kendi kusurundan kaynaklanmayan ve/veya dış etkenlerden kaynaklanan ve/veya kaynaklanacak mahiyetteki doğal afetler(yangın, grev, sel, salgın hastalık), sivil veya askeri yetkililerin eylemleri, hükümetin koyduğu kurallar veya yönetmeliklerin işin ifasını engellemesi hali, savaş, ayaklanma, küresel veya ülke çapında ekonomik kriz, üretici firmadan kaynaklanan ürün sıkıntısı, Gıdaser’in makul kontrolü ötesinde mal teminindeki gecikmeler, gerekli işgücü, malzeme veya üretim tesisleri temin edememe ve benzeri nedenlere bağlı olarak üretim veya teslim yapamamasından veya bunlardan dolayı nakliyede yaşanan gecikmelerden sorumlu olmayacaktır. Üye sayılan bu hallerin gerçekleşmesi halinde gecikmeden ve/veya ifa imkansızlığından dolayı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.İhtilafların Halliİşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
YürürlükÜye üyelik kaydı yaparken işbu Sözleşmeye elektronik ortamda teyit vermiş olmakla işbu üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğunu ve burada yer alan maddeleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.


Kategoriler
  Bildirimler
  4
  • Barista Kulübü Chai Tea Latte ürünlerinde %25’e varan indirimleri kaçırma! ☕

   12:57 - 22.02.2022

  • Barista Kulübü Chai Tea Latte ürünlerinde %25’e varan indirimleri kaçırma! ☕

   12:57 - 22.02.2022

  • Barista Kulübü Chai Tea Latte ürünlerinde %25’e varan indirimleri kaçırma! ☕

   12:57 - 22.02.2022

  • Barista Kulübü Chai Tea Latte ürünlerinde %25’e varan indirimleri kaçırma! ☕

   12:57 - 22.02.2022